Nacházíte se:

Restart cykloturistiky v zemích V4 po odeznění pandemie korona viru posílením spolupráce se zařízeními Cyklisté vítáni

Projekt „Cyklisté vítáni v V4“

Restart cykloturistiky v zemích V4 po odeznění pandemie korona viru posílením spolupráce se zařízeními Cyklisté vítáni

Cykloturistika vykazuje rostoucí trendy celosvětově a ve střední Evropě obzvláště i v období pandemie koronaviru. Cykloturisté potřebují atraktivní, bezpečné a komfortní cyklostezky a služby pro cyklisty v ubytování, stravování a u turistických atrakcí. V posledních letech bylo postaveno mnoho kilometrů nových cyklostezek v našem region. Je načase zabývat se i službami pro cyklisty, aby mohly být uspokojeny potřeby cykloturistů a zvýšena efektivnost vynakládaných investic do infrastruktury. Cyklisté se cítí bezpečněji a mají větší chuť navštívit destinaci, pokud odpovídají nabízené služby jejich specifickým požadavkům (bezpečné parkování kol, sada na malé opravy kola, možnost vyprání prádla atd.) a pokud jsou tyto služby součástí národní certifikace Cyklisté vítáni.

V našem region zatím fungují národní certifikace služeb pro cyklisty v Česku Cyklisté vítáni a na Slovensku Vitajte cyklisti. V Polsku jsou tyto certifikace regionální či pilotní Przyjazny rowerem a v Maďarsku se právě připravují. Je potřeba si navzájem vyměňovat zkušenosti a znalosti v rámci těchto certifikací. V březnu 2020 proběhl v Budapešti mezinárodní workshop s tematikou národních certifikací služeb Cyklisté vítáni, který jasně ukázal potřebu hlubší spolupráce mezi regionálními certifikacemi s cílem zlepšit kvalitu služeb pro cyklisty, posílit cykloturistiku a místní poskytovatele služeb.

Cíle projektu:

  • Posílení udržitelnosti cestovního ruchu zlepšením podmínek pro cykloturisty a poskytování kvalitních služeb pro ně v zemích V4.
  • Výměna znalostí a informací – posílení marketingu a propagace v dalších zemích.

Plánované aktivity a výstupy projektu:

1. Výměna znalostí a informací: 1 mezinárodní workshop s výstupy, Brno

2. Studie proveditelnosti k certifikacím Cyklisté vítáni ve V4:

a. status quo analýza

b. dohoda na sjednocení kritérií certifikací služeb pro cyklisty

c. studie proveditelnosti k certifikacím Cyklisté vítáni ve V4 vč. analýzy, cílů, oranizační struktury, finanční udržitelnosti, marketingového a akčního plánu

d. vyhodnocení stávajících pravidel pro grafický design, návrh scénářů pro sjednocení vizuálu jednotlivých certifikací ve V4

3. Marketing – V4 foto soutěž cykloturistů pro sociální média

4. Management. 1 online meeting

 

Žadatel

• Partnerstvi, o.p.s. – ČR

Obecně prospěšná společnost Partnerství poskytuje a zprostředkovává informace a služby pro trvale udržitelný rozvoj komunit a obcí v oblasti cestovního ruchu, udržitelné mobility, vzdělávání a monitoringu návštěvnosti. Zakladatelem Partnerství, o.p.s. je Nadace Partnerství, která již 15 let rozvíjí národní certifikaci služeb pro cyklisty Cyklisté vítáni v ČR.

Partner č. 1

Hungarian Cycling Tourism Association – Maďarsko

Maďarská cykloturistická asociace (MAKETUSZ) byla založena v 2017 s cílem zasazovat se zlepšení podmínek pro cykloturistiku a poskytovat profesionální a operativní podporu pro rozvoj udržitelné cykloturistiky v Maďarsku. Maketusz je federací 41 členských organizací.

Partner č. 2

Nadacia Ekopolis – Slovensko

Nadacia Ekopolis je partnerskou organizací české Partnerství, o.p.s. a polského partnera. Od roku 2008 provozuje na Slovensku národní certifikaci služeb Vitajte, cyklisti!, které byla inspirována a úzce spolupracuje s obdobnou českou certifikací Cyklisté vítáni.

Partner č. 3

Polish Greenways Association – Polsko

Polská asociace Greenways (Stowarzyszenie Greenways Polska) byla založena v 2014 zakladateli stezek Greenway v Polsku s cílem propagovat a popularizovat principy greenways jako je udržitelná turistika, obzvláště ekoturistika a kulturní turistika. Asociace je partnerem české Partnerství, o.p.s. a slovenské Nadace Ekopolis.

Rozpočet:

• schváleno: 30.000 Euro

Délka projektu:

• 01/02/2021–31/03/2022

Visegradfund logo

Tento projekt je kofinancován vládami ČR, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního Visegrádského Fondu. Posláním fondu je šíření myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

 

O projektu v angličtině:

Project „Cyclists Welcome in V4“

Boosting cycling tourism in the Visegrad countries after corona pandemic by creating cooperation of cycling friendly services in V4 countries

Cycling tourism is a booming business around the Globe, but especially in Central Europe despite the pandemic of covid-19. Cycle tourists basically need attractive, safe, comfortable routes and cycling friendly services – accommodations, restaurants and attractions. Many new cycle routes were rapidly developed during the last decade in the CE region. It is time to focus more on services, in order to fulfil the needs of cycle tourists and to improve the effectiveness of cycling infrastructure investments. Cyclists feel safe and encouraged to visit a certain area if they can be sure the service providers fulfil their specific needs (safe bike parking, repair kit, washing options etc.) and those providers are well recognisable by being part of a national cycling friendly scheme. There are existing national schemes for cycling friendly services (CZ – Cyklisté vítáni, SK – Vitajte cyklisti), schemes in the pilot phase (PL – Przyjazny rowerem) or in preparation (HU). There is a need among regional stakeholders to exchange knowledge and experience on cyclists’ friendly services and schemes. After an international workshop on the topic (March 2020, Budapest), the above mentioned V4 countries decided to jointly initiate a regional cyclist friendly services scheme and common marketing tools in order to improve the quality of services, boost cycling tourism and strengthen local service providers.

Project objectives:

  • Increase the sustainability of the tourism sector by improving conditions for cycle tourists, providing high quality services in the V4 countries.
  • Exchange of knowledge and information – improving the impact of certain measures (especially marketing - promotion on 3rd markets).

Planned activities and outputs:

1. Exchange of information and knowledge. 1 international workshop with reports

2. Feasibility study for a common V4 cyclists friendly services certification scheme:

a. Status quo of existing schemes

b. Agreement on common V4 cyclists’ services criteria for certification

c. Feasibility study for a future regional cyclists’ friendly scheme including analysis, objectives, organisation structure, financial sustainability, promotion and marketing plan, action plan, monitoring plan.

d. Evaluation of the existing national graphic design rules, guidelines and development of scenarios to harmonise and/or combine the visual identity of the V4 certification schemes.

3. Project Marketing – photo contest for cycle tourists from V4 countries, press release and social media

4. Project management. 1 online project meeting

 

Partners:

Grantee

• Partnerstvi, o.p.s. – Czech Republic www.partnerstvi-ops.cz

Partner No. 1

• Hungarian Cycling Tourism Association – Hungary

The Hungarian Cycling Tourism Association (MAKETUSZ) was founded in 2017 in order to advocate for better conditions for cycling tourism and to provide professional and operative support for sustainable cycling tourism development in Hungary. Maketusz is a federation of 41 member organisations.

Partner No. 2

Nadacia Ekopolis – Slovakia

The Ekopolis Foundation is a partner organization of Partnerství, o.p.s. and Polish project partner. It operates nation-wide cycling friendly certification scheme (in Slovak language Vitajte, cyklisti!) from 2008. It knows Slovak cycling tourism services very well and is able to contribute to the project by country specific experience. Vitajte, cyklisti! was inspired by and closely coordinated with Czech scheme Cyklisté vítáni.

Partner No. 3

Polish Greenways Association – Poland

The Polish Greenways Association (Stowarzyszenie Greenways Polska) was founded in 2014 by initiators and animators of greenway trails in PL in order to promote, support development and popularize greenways principles like sustainable tourism, especially ecotourism and heritage tourism. The philosophy methodology and standards of developing greenways were implemented and adopted to the Polish conditions in 2001-2011 by the Polish Environmental Partnership Foundation as a part of the CEE Greenways initiative.

Budget:

• Approved budget: 30.000 Euro

Project duration:

• 01/02/2021–31/03/2022

Visegradfund logo

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainableregional cooperation in Central Europe.

Visegradfund logo

Tento projekt je kofinancován vládami ČR, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního Visegrádského Fondu. Posláním fondu je šíření myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainableregional cooperation in Central Europe.

zavřít
zavřít