Nacházíte se:

Za sousedy na kole – propojujeme vinařské stezky přes hranice

Doba trvání projektu: 1. 1. 2015 – 31. 5. 2015

Výše přidělené podpory:  9 980 EUR

Příjemce podpory:  Partnerství, o. p. s.

Cíle projektu:

Hlavními cíli mikroprojektu jsou:

  1. Posílení dlouhodobé přeshraniční spolupráce v oblasti integraci produktů cestovního ruchu.
  2. Posilování přeshraniční spolupráce obcí, regionů a regionálních struktur.

Oba cíle jsou orientovány do oblasti rozvoje cestovního ruchu, kde všichni aktéři, čili místní a regionální orgány, očekávají rozvoj nabídky a podnikání a jejich pozitivní vliv na sociální a ekonomický stav obyvatelstva v regionu.   

Specifický cíl 1

Výměna zkušeností a informací mezi místními a regionálními orgány v oblasti podpory cykloturistiky a vinařské turistiky v příhraničním regionu. Jedná se zejména o společný seminář, na kterých zástupci obcí z moravské strany mohou odevzdat řadu zkušeností z dlouholetého fungování Moravských vinařských stezek slovenským kolegům. Projekt se v této aktivitě soustředí zejména na otázky technického budování a správy značení cyklotras.

Specifický cíl 2

Společný marketing a propagace produktu směrem k široké turistické veřejnosti a a rozšíření nabídky produktů na vinařských stezkách. Cílem je zkvalitnit a rozšířit nabídku a informace o vinařských stezkách pro uživatele, tj. místní obyvatele, návštěvníky regionu i turisty, kteří přijíždějí do regionu na delší dovolenou. Cíl bude uskutečněn pomocí vydání tištěného Kalendáře akcí 2015, který bude zahrnovat komplexní nabídku akcí na vinařských stezkách během turistické sezóny na moravské i slovenské straně, a dále inovací webových stránek MVS, které budou rozšířeny o sekci pro sdílení cestovatelských zkušeností (blog a fotoalbum cestovatelů na MVS), tak, aby si přímo sami uživatelé stezek mohli vyměňovat informace o službách a atraktivitách na vinařských stezkách.

Specifický cíl 3

Studie pro rozvoj přeshraniční sítě vinařských stezek a rozšíření nabídky produktů na vinařských stezkách. V zájmu lepšího propojení cyklistických tras a produktů na nich, navrhujeme zpracovat Pasport (Analýzu) značení cyklotras v oblasti Uherskohradišťska, Strážnicka a Podluží (regiony přímo u hranic) a zobrazit tato aktualizovaná data v on-line prostředí, aby byla dostupná všem místním orgánům, především pro účely další efektivní správy a péče. V zájmu dosažení stejného komfortu pro uživatele vinařských stezkách na obou stranách hranice (Skalická vinárská cesta zatím není na rozdíl od vinařských stezek na moravské straně fyzicky vyznačená v terénu) navrhujeme zpracovat Studii značení Skalické vinarske cesty), jako podklad pro následnou realizaci značení trasy v terénu a výstavbu povrchů.

Cílové skupiny:

  1. Místní a regionální orgány – veřejná a státní správa, organizace zřízené veřejnou správou
  2. Turistická veřejnost, místní lidé (volnočasové aktivity) a návštěvníci regionu
  3. Fyzické a právnické osoby – zejména se zaměřením na drobné, malé a střední podniky v oblasti cestovního ruchu

Aktivity projektu:

 

1. Seminář Obnova a údržba značení vinařských stezek (pro místní a regionální orgány a další zájemce)

Seminář za účasti starostů a zástupců obcí i regionálních orgánů z moravské strany a zástupců ze slovenské strany. Přednášky odborníků v oblasti značení cyklistických stezek, majetkových otázek a zajištění údržby.
Program: Význam vinařských stezek jako turistického produktu v regionu, problematika značení cykloturistických tras v ČR, majetkoprávní vztahy k jednotlivým prvkům směrového a informačního značení, optimalizace značení v Jihomoravském kraji, přeshraniční propojení stezek.

Datum konání: 13.5. 2015

Místo konání: Velké Pavlovice

2. Kalendář akcí 2015. (Moravské vinařské stezky a Skalická vinárska cesta)

Tištěná brožura s širokým přehledem vinařských, cyklistických, kulturních a folklórních akcí.

3. Rozšíření webu Moravských vinařských stezek o sekci pro sdílení cestovatelských zkušeností

Doplnění webu o sekci pro sdílení cestovatelských zkušeností - vytvoření blogu a fotoalba cestovatelů na MVS, tak, aby si přímo sami uživatelé stezek mohli vyměňovat informace o službách a atraktivitách na vinařských stezkách. Odkaz na blog a fotoalbum bude uveden i na webových stránkách slovenského partnera. Externí služba.

4. Studie značení Skalické vinárské cesty

Návrh vedení cyklotrasy Skalická vinárská cesta, projednání průjezdu trasy v obcích Skalice, Holíč, Kopčany, Trnovec, Prietržka. Následné zdokumentování metodikou GIS (tabulka, terénní kódovník), zpracování kompletní analýzy (infrastruktura, povrchy, bezpečnost) + Vypracování studie znační dopravním značením (svislé i vodorovné značení), vložení finálního návrhu trasy a lokalizace navrženého značení do do on-line google map MVS. Aktivita partnera + externí služba -  náklady hradí žadatel. Žadatel vystupuje v roli konzultanta.

 

zavřít
zavřít